Historia IPA

ZARZĄD ŚWIATOWY 2012-2015

Zarząd Światowy IPA wybierany jest co trzy lata na Kongresie Światowym. Ostatnie wybory odbyły się na XX Światowym Kongresie IPA, który odbył się dniach 4-9 września 2012 roku w Eilat (Izrael). Wzięli w nim udział delegaci z 60 państw. Zabrakło delegatów z Pakistanu, Gabonu i Lesoto. Wykluczono sekcję narodową z Szeszeli. Zawieszono w prawach członka sekcję narodową Pakistanu za zaniechanie przeprowadzenia kongresu po trzyletniej kadencji, który powinien odbyć się w 2011 r. Natomiast w szeregi pełnoprawnych członków została przyjęta Bośnia i Hercegowina. W 2014 roku przyjęto Armenię, Macedonię, Kazachstan.

Międzynarodowym dniem IPA został przyjęty dzień 5 czerwca.

Historia International Police Association 

(1949-2014)

W dniu 1 stycznia 1950 r. w Wielkiej Brytanii powstaje, dzięki inicjatywie sierżanta Brytyjskiej Policji sir Artura Trompa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA. Jest to stowarzyszenie neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a przynależność do niego zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez ONZ w 1948 roku oraz deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 8 maja 1979 roku.

Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Ideę tę, zawartą w sentencji „Servo Per Amikeco” „służyć poprzez przyjaźń”, próbuje obecnie materializować ponad 400 tys. policjantów z 66 krajów, członków IPA.

Podczas ostatniego XX Kongresu Światowego IPA, który odbył się w dniach 4-9 września 2012 roku w Eilat – Izrael podsumowano dotychczasową działalność, wyznaczono kalendarz kolejnych spotkań kongresowych, a także wyłoniono władze stowarzyszenia na kolejną kadencję. Godność Prezydenta powierzono Pierre-Martin MOULIN ze Szwajcarii.

Język rosyjski został zatwierdzony jako kolejny do tłumaczenia symultanicznego w trakcie światowych kongresów i posiedzeń biura wykonawczego. Najaktywniejszymi sekcjami w organizowaniu działań statutowych to Polska, Niemiecka, Włoska, Rumuńska i Turecka.

Biuro Światowe ogłosiło wyniki konkursu na stronę internetową przyznając złote, srebrne i brązowe laury sekcjom narodowym. Nasza strona internetowa otrzymała brązowy laur.

Stowarzyszenie w Polsce (1992-2014)

(około 10 tys. członków)

Przeniesienie do polskiej Policji idei IPA, czyli działania poprzez przyjaźń bez względu na różnice polityczne, kulturowe i wszystkie inne, stało się możliwe dopiero jako efekt polskiej transformacji ustrojowej i powołania neutralnej politycznie Policji. Już latem 1990 roku policjanci z Poznania nawiązali pierwsze kontakty z policjantami francuskimi, którzy przekazali im materiały dotyczące International Police Association oraz zapoznali z jej celami statutowymi. Zaproponowali również pomoc w utworzeniu sekcji polskiej. Podobną współpracę podjęli niemal w tym samym czasie policjanci z Jeleniej Góry, tyle że ich partnerem stała się Sekcja Duńska IPA. Przy jej pomocy zorganizowano zebranie inicjatywne grupy założycielskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów-Oddział Duński-Esbjerg, na którym powołano tymczasowy zarząd. Przewodniczącym został kol. Ryszard Siewierski ówczesny I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Jeleniej Górze. W ten sposób do organizacji przystąpiło 122 policjantów, którzy otrzymali legitymacje IPA wystawione przez Sekcję Duńską IPA z datą 16 marca 1992 roku. W tym okresie polscy policjanci przystępowali do IPA również indywidualnie, poprzez organizacje działające w Niemczech i Francji.

Wzrastające zainteresowanie IPA wśród funkcjonariuszy polskiej Policji, prowadziło nieuchronnie do powołania autonomicznej Sekcji Polskiej. Decydująca inicjatywa stała się udziałem policjantów garnizonu poznańskiego. 17 czerwca 1991 roku zorganizowali oni spotkanie, w którym uczestniczyli też przedstawiciele WSPol. w Szczytnie oraz policyjnych garnizonów w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Słupsku. W dniu 20 sierpnia 1991 roku, po uzyskaniu zgody wiceministra Jana Widackiego na utworzenie i działalność Sekcji Polskiej IPA, doszło do ponownego ich spotkania w Poznaniu, podczas którego wyłoniono grupę inicjatywną mającą doprowadzić do prawnego zalegalizowania Stowarzyszenia. Nastąpiło to ostatecznie 23 grudnia 1991 roku, kiedy Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał postanowienie o zarejestrowaniu międzynarodowego stowarzyszenia pod nazwą, International Police Association – Sekcja Polska”. 13 stycznia 1992 roku zostało ono wpisane do Rejestru Sądowego w Poznaniu pod pozycją ST 447.

Historyczny, bo założycielski Kongres Sekcji Polskiej IPA, odbył się w dniach od 16 do 17 października 1992 roku w Kiekrzu pod Poznaniem. Uczestniczyło w nim 52 delegatów reprezentujących 630 członków, wówczas skupionych w 22 grupach wojewódzkich oraz dwóch obserwatorów z Jeleniej Góry (byli formalnie członkami IPA Sekcja Duńska). Wyłonili oni trzynastoosobową Krajową Komisję Wykonawczą. Prezydentem został wybrany Jacek Węgrzyn.

W dniu 6 listopada 1992 roku na 24 Międzynarodowej Konferencji IEC (International Executive Council – Międzynarodowa Rada Wykonawcza) w Rio de Janeiro w Brazylii, dzięki rekomendacji policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej IPA, Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. W ten sposób zostały zwieńczone ponad dwuletnie starania i zabiegi o prawne jej uznanie w kraju, a także wprowadzenie na arenę międzynarodową. Było to zarazem dowodem, że międzynarodowa społeczność policyjna, zaakceptowała zasady organizacji i działania polskiej Policji, respektujące kanony państwa demokratycznego.

Podstawowe decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia zarezerwowane są dla Kongresu. W latach 1995-2011, odbyło się 9 takich Zgromadzeń, w następującej kolejności:

 • II Kongres – 23 i 24 września 1995 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uczestniczyło w nim 70 delegatów z 30 grup wojewódzkich z kraju oraz goście reprezentujący sekcje narodowe z Niemiec, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Czech, Słowenii i Francji. Obecny był również Komendant Główny Policji,
 • III Kongres – od 4 do 6 grudnia 1998r. w Soczewce koło Płocka. Na sali obrad przebywało 34 z 47 uprawnionych do głosowania delegatów.
 • IV Kongres – od 25 do 27 listopada 2001 roku w Wildze. Zaaprobowano projekt przekształceń organizacyjnych przygotowanych przez Prezydia Zarządów Śląskiej i Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej oraz Krajowego Zarządu, w wyniku których w grupach wojewódzkich zlikwidowane zostały oddziały. Pozostawiono jako komórki terenowe regiony, podporządkowane bezpośrednio zarządom grup wojewódzkich.
 • V Kongres – od 11 do 13 listopada 2004 roku w Łącznej. 54 delegatów wybrało Prezydium Zarządu IPA Sekcja Polska oraz dokonało zmian w Statucie stowarzyszenia. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele sekcji narodowych IPA, z Austrii, Niemiec, Słowacji, Rumunii, Litwy i USA.
 • VI Kongres – od 27 do 30 września 2007 roku w Bochni. 69 delegatów dokonało wybory nowych władz oraz zmian w statucie sekcji. W trakcie Kongresu obecny był Prezydent Światowy IPA Michael Odysseos oraz goście z Rosji, Norwegii, Grecji, Niemiec, Austrii oraz Izraela.
 • VII Kongres – od 22 do 23 października 2010 roku w Muszynie i wzięło w nim udział 82 delegatów, którzy wybrali Krajowe Prezydium Zarządu. Prezydentem Sekcji Polskiej został ponownie wybrany Arkadiusz Skrzypczak. Podczas kongresu gościliśmy delegacje z krajów, z którymi ściśle współpracuje Sekcja Polska IPA: Izrael, Cypr, Słowacja, Serbia, Austria, Litwa, Łotwa, Irlandia i Słowenia.
 • VIII Nadzwyczajny Kongres – 18 czerwca 2011 roku  w Łodzi poświęcony zmianom Statutu – w związku z nowymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 • IX Kongres – 25-27 października 2013 roku w Zamościu i wzięło w nim udział 63 delegatów. Prezydentem Sekcji Polskiej  został wybrany Fryderyk Orepuk. Podczas Kongresu gościliśmy delegacje Sekcji Narodowych  z 15 krajów.
 • X Kongres – 26 listopada 2016 roku w Solcu Zdroju i wzięło w nim udział 61 delegatów. Prezydentem Sekcji Polskiej został wybrany ponownie Fryderyk Orepuk. Podczas Kongresu gościliśmy delegacje 12 Sekcji Narodowych. Honorowymi gośćmi Kongresu byli: Prezydent Światowego Pierre-Martin Moulin oraz Wiceprezydent Aleksei Gankin.
 • XI Nadzwyczajny  Kongres – 14 kwietnia 2018 roku w Łodzi poświęcony zmianom Statutu – w związku z nowymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi działalności stowarzyszeń. Wzięło w nim udział 60 delegatów.

Statut Sekcji Polskiej IPA stanowi, że jej członkami mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści tych formacji. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. Zrzesza ona ponad 10 tys. członków.

O otwarciu IPA – Sekcja Polska, na funkcjonariuszy Straży Granicznej – jako pełniących służbę o charakterze policyjnym – zdecydowano 15 marca 2003 roku podczas posiedzenia Krajowego Zarządu IPA w Mysłowicach. W ślad za tym Komendant Główny Straży Granicznej zezwolił podległym funkcjonariuszom w służbie stałej i przygotowawczej, na członkostwo w stowarzyszeniu w trybie indywidualnym. Stanowisko to potwierdzono na V Kongresie Krajowym, którego delegaci wprowadzili odpowiedni zapis do statutu.

Statut IPA wyróżnia następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne oraz asocjacyjne. Pierwsze jest nabywane z na mocy uchwały Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej po uprzednim złożeniu deklaracji i wniesieniu składki członkowskiej oraz wpisowego. Członkostwo asocjacyjne może otrzymać policjant z innego kraju, w którym nie powstała sekcja narodowa IPA; traci je w chwili gdy w danym kraju powstanie taka sekcja. Za szczególne zasługi dla stowarzyszenia można uzyskać tytuł honorowy: „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Nadaje go Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej na wniosek Prezydium Krajowego Zarządu lub Zarządu Grupy Wojewódzkiej.

Mottem stowarzyszenia, jak już zaznaczano i przypominano, wyrażonym w języku esperanto jest: „Servo Per Amikeco” – „służyć poprzez przyjaźń”. Sekcja Polska IPA cel ten realizuje poprzez różnorodne działania i inicjatywy, wśród których wyróżnić można:

 • Organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań i seminariów.
 • Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych.
 • Sprzyjanie wymianie i zbliżaniu młodzieży – podróże, seminaria młodzieżowe.
 • Informowanie o działalności Stowarzyszenia w wydawanym przezeń periodyku.
 • Rozwijanie kontaktów osobistych z członkami innych sekcji narodowych.
 • Uświadamianie funkcjonariuszom konieczności poszanowania prawa i utrzymania porządku.
 • Podnoszenie prestiżu Policji poprzez upowszechnianie wiedzy o policji w społeczeństwie oraz dbałość o zachowanie poprawnych relacji między społeczeństwem a policją.
 • Ułatwianie wymiany doświadczeń zawodowych z członkami innych sekcji narodowych.
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
 • Rozwijanie współpracy zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
 • Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.

Hasło wyrażone w dewizie: „służyć poprzez przyjaźń” mobilizuje wielu policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz emerytów i rencistów tych formacji do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i na nie mniej ważnej, pozazawodowej. Członkowie stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. Dzięki temu w świadomości społecznej wzrasta prestiż policji oraz stan wiedzy o zadaniach, problemach i dniu codziennym instytucji oraz ludzi, którzy je tworzą. Można bez ryzyka również, że wzajemne kontakty nawiązywane przez policjantów z różnych krajów, budujące podstawy do autentycznych policyjnych przyjaźni, będą częstokroć owocniejsze w działaniu, niż podpisywane porozumienia międzynarodowe.

Ważne jest, że członkowie IPA darzą się przyjaźnią i sympatią. Organizacja umożliwia kontakty hobbystyczne, sportowe, kulturalne i inne. Oferuje szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Ośrodku Informacyjno-Szkoleniowym w zamku Gimborn k/Kolonii. Bardzo ważnym elementem w stowarzyszeniu jest jego rodzinny charakter. Umożliwia korzystanie z niedrogich domów tzw. IPA HAUS na całym świecie. Członkowie mogą się odnaleźć w tłumie dzięki takim samym legitymacjom, znaczkom i naklejkom na prywatnych samochodach.