Co to jest IPA?

International Police Association (w skrócie IPA) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji zostało założone 01.01.1950 roku. Inicjatorem był angielski policjant Arthur Troop. Celem Stowarzyszenia jest wyznaczanie zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 8 maja 1979 roku. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie. Jest  największym Stowarzyszeniem na świecie i zrzesza  ponad 400.000 członków w 63 sekcjach narodowych. Dewizą stowarzyszenia w języku esperanto jest „Servo per Amikeco”, co znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”. Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkowstwa jest jego rodzinny charakter.

 IPA daje…

Szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym (IBZ) zamek Gimborn (Niemcy) z finansową dopłatą dla członków IPA, lokalne, regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla córek i synów członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji, umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych, niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

IPA członkostwo…

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne i asocjacyjne.

IPA zobowiązuje się…

  • zachęcać do osobistych kontaktów, organizując wymianę wizyt jednostek i grup, organizowanie wakacji grupy oraz inicjowanie pen-przyjaźni;
  • promować i wzmacniać wśród służb policyjnych poczucie poszanowania prawa i utrzymania porządku;
  • rozwijać działalność społeczną i kulturalną oraz zachęcać do wymiany doświadczeń zawodowych;
  • dążyć do poprawy wizerunku policji w krajach członkowskich  i pomagać w poprawie stosunków pomiędzy społeczeństwem, a policją;
  • do wspierania wymiany młodzieży i międzynarodowe spotkania młodzieży w celu promowania większej tolerancji i zrozumienia między ludźmi, i zrozumienie dla pracy policji;
  • wspieranie międzynarodowych publikacji, oraz pomoc w przygotowaniu bibliografii policji, a tam gdzie to możliwe, wszystkie prace związane z prawem lub prawnych;
  • w celu ułatwienia współpracy międzynarodowej poprzez kontakty miedzy polcją ze wszystkich kontynentów i przyczyniać się do wzajemnego zrozumienia problemów zawodowych;